Odkryj Granice Polski Mapa – Szczegółowy Przegląd Polski 1939, Druga Rzeczpospolita i Przed Wojną

Odkryj Granice Polski Mapa – Szczegółowy Przegląd Polski 1939, Druga Rzeczpospolita i Przed Wojną
Autor Michalina Kalinowska
Michalina Kalinowska21.11.2023 | 9 min.

Granice Polski Mapa przedstawiają niezwykle ciekawy obraz naszego kraju w przededniu II wojny światowej. Szczegółowa mapa pokazuje rozległe terytorium Drugiej Rzeczypospolitej ukształtowane po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Przyjrzyjmy się bliżej granicom Polski w 1939 roku, tuż przed wybuchem konfliktu, który na zawsze zmienił oblicze Europy.

Kluczowe wnioski:
  • Granice II RP były owocem zwycięskich wojen 1918-1921 i obejmowały etniczne ziemie polskie.
  • Mapa przedstawia pełny zasięg terytorium Polski w okresie międzywojennym.
  • Polska posiadała dostęp do Morza Bałtyckiego poprzez korytarz pomorski.
  • Wschodnie rubieże Rzeczypospolitej sięgały po Zbrucz i Dźwinę.
  • Sytuacja geopolityczna Polski była trudna z uwagi na położenie pomiędzy Niemcami a ZSRR.

Mapa granic II Rzeczypospolitej przed wojną

Przyjrzyjmy się bliżej mapie granic Polski w przededniu II wojny światowej. Dokładna mapa Polski z 1939 roku przedstawia granice Drugiej Rzeczypospolitej ukształtowane po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Terytorium Polski według granic z 1939 roku obejmowało ziemie rdzennie polskie, które powróciły do Macierzy po 123 latach niewoli. W wyniku zwycięskich wojen lat 1918-1921 udało się Polsce odzyskać dostęp do Bałtyku poprzez korytarz pomorski. Wschodnie rubieże sięgały po Zbrucz i Dźwinę. To właśnie te granice stały się przedmiotem ataku hitlerowskich Niemiec 1 września 1939 roku.

Mapa Polski z 1939 roku dokładnie oddaje sytuację geopolityczną Drugiej Rzeczypospolitej w przededniu największego konfliktu w historii ludzkości. Polska znalazła się w bardzo trudnym położeniu, otoczona przez dwa totalitarne mocarstwa - III Rzeszę Niemiecką oraz Związek Radziecki. Mimo to udało się jej na przestrzeni dwudziestu lat niepodległości odbudować swój potencjał gospodarczy i militarny. Niestety, agresja niemiecka przekreśliła szanse na dalszy pokojowy rozwój.

Granice wschodnie II Rzeczypospolitej

Wschodnią granicę Drugiej Rzeczypospolitej wyznaczały przede wszystkim rzeki Zbrucz i Dźwina. Dzięki zwycięstwu w wojnie z bolszewikami w 1920 roku, Polska odzyskała ziemie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz część Rusi Czerwonej z Lwowem, Stanisławowem i Tarnopolem. Na północy sięgała południkowo po Dryssę i Dźwinę, zamykając dostęp ZSRR do Morza Bałtyckiego. Była to stosunkowo stabilna, choć narażona na konflikty granica.

Kres wschodnich rubieży Drugiej Rzeczypospolitej położył sojusz Hitlera ze Stalinem i wspólna agresja na Polskę we wrześniu 1939 roku. Po 17 dniach bohaterskiej obrony kraj został rozdarty pomiędzy dwóch okupantów, a granica na Zbruczu i Dźwinie przestała istnieć.

Granice Polski przed II wojną światową na mapie

Mapa Polski z 1939 roku dokładnie przedstawia granice naszego kraju w przededniu największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości. Dzięki niej możemy zobaczyć pełny zasięg terytorium Polski w okresie międzywojennym, obejmujący ziemie trzech zaborów, które na ponad 120 lat utraciły niepodległość, a po odzyskaniu wolności w 1918 roku na powrót zostały scalone w granicach Macierzy.

Patrząc na mapę granic Polski sprzed wybuchu II wojny światowej, możemy dostrzec strategiczne znaczenie korytarza pomorskiego, który zapewniał Polsce dostęp do Morza Bałtyckiego i umożliwiał swobodny eksport towarów drogą morską. To właśnie ten korytarz stał się punktem zapalnym konfliktu z Niemcami.

Geopolityczne położenie Drugiej Rzeczypospolitej

Analizując szczegółową mapę granic Polski, widzimy jak niezwykle trudna była sytuacja geopolityczna Drugiej Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej. Otoczona przez dwa totalitarne mocarstwa - III Rzeszę oraz ZSRR - musiała prowadzić bardzo zręczną politykę zagraniczną, by zachować suwerenność.

Mimo to, dzięki zręcznej dyplomacji Józefa Piłsudskiego, udało się Polsce przetrwać niemal dwie dekady w pokoju, odbudowując potencjał gospodarczy i militarny. Niestety, pakt Ribbentrop-Mołotow zniweczył te wysiłki, otwierając drogę do agresji Niemiec i ZSRR we wrześniu 1939 roku.

Druga Rzeczpospolita i jej granice na szczegółowej mapie

Mapa granic Polski z okresu Drugiej Rzeczypospolitej stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy historycznej. Przedstawia ona dokładny zasięg terytorium Polski według granic z 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej, która zmiotła nasz kraj z mapy Europy na blisko 6 lat.

Analizując szczegółową mapę Drugiej Rzeczypospolitej, możemy zobaczyć jak duże obszary udało się Polsce odzyskać po 123 latach zaborów. Obejmowały one ziemie trzech dawnych zaborców - Prusy, Austria i Rosja, które na mocy Traktatu Wersalskiego zostały reinkorporowane do niepodległego państwa polskiego.

Kształtowanie się granic II RP

Kształt granic Polski z 1939 roku był efektem nie tylko postanowień Traktatu Wersalskiego, ale przede wszystkim krwawych wojen o granice toczonych w latach 1918-1921 z Niemcami, Czechami, Litwą i Rosją Radziecką. Dzięki zwycięstwu Józefa Piłsudskiego nad bolszewikami pod Warszawą, udało się obronić niepodległość i wytyczyć wschodnią granicę na Zbruczu.

Choć kształt granic II Rzeczypospolitej nie satysfakcjonował w pełni żadną ze stron, stanowiły one jednak wyraz naturalnych dążeń narodu polskiego do posiadania własnego, zwartego terytorium w granicach etnicznych.

Patrząc dziś na mapę przedwojennej Polski, nie sposób nie odczuwać podziwu dla pokolenia, które wywalczyło i obroniło niepodległość po 123 latach niewoli. Ich wysiłek i poświęcenie pozwoliły przywrócić Rzeczpospolitą w granicach z 1939 roku, które na zawsze pozostaną symbolem polskich dążeń niepodległościowych.

Przegląd granic Polski w 1939 roku na historycznej mapie

Odkryj Granice Polski Mapa – Szczegółowy Przegląd Polski 1939, Druga Rzeczpospolita i Przed Wojną

Wybuch II wojny światowej zastał Polskę w określonych granicach państwowych. Przyjrzyjmy się im bliżej na podstawie historycznej mapy z 1939 roku, by zrozumieć geopolityczną sytuację naszego kraju w przededniu największego konfliktu militarnego w dziejach świata.

Odrodzona w 1918 roku Polska swój ostateczny kształt terytorialny uzyskała dopiero po zakończeniu wojen o granice w 1921 roku. Choć nie satysfakcjonował on w pełni żadną ze stron, granice Polski de facto odzwierciedlały zasięg etnicznych ziem polskich po 123 latach rozbiorów. Obejmowały Wołyń, Galicję Wschodnią, Śląsk Cieszyński, Wielkopolskę i Pomorze.

Słabe strony układu granicznego z 1939 r.

Analizując mapę Polski z 1939 roku, możemy dostrzec pewne słabości ówczesnego układu granicznego. Przede wszystkim "korytarz pomorski" oddzielający Prusy Wschodnie od reszty Niemiec stanowił permanentne źródło napięć z Berlinem. Ponadto brak dostępu ZSRR do Morza Bałtyckiego był solą w oku Stalina.

Ogólnie rzecz biorąc, przedwojenna mapa Polski ukazuje państwo o trudnym położeniu geopolitycznym, ściśnięte pomiędzy dwoma militarystycznymi sąsiadami. To w dużej mierze przesądziło o jego losie we wrześniu 1939 roku, gdy padło ofiarą agresji Niemiec i ZSRR.

Szczegółowa mapa granic Polski w okresie międzywojennym

Szczegółowa mapa granic Polski z okresu międzywojennego stanowi niezwykle interesujące źródło wiedzy historycznej. Pozwala nam zobrazować, jak prezentowała się Druga Rzeczpospolita tuż przed wybuchem największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości.

Patrząc na mapę Polski z 1939 roku, możemy prześledzić przebieg granic wschodnich, zachodnich i południowych odrodzonego państwa polskiego. Ich kształt był wynikiem zarówno decyzji wielkich mocarstw, jak i krwawych wojen o granice stoczonych przez Polskę w latach 1918-1921. Szczególnie istotne znaczenie miało zwycięstwo nad bolszewikami, które pozwoliło Polsce sięgnąć aż po Zbrucz.

Granica Długość
Polsko-niemiecka 1618 km
Polsko-czechosłowacka 979 km
Polsko-rumuńska 530 km
Polsko-radziecka 1450 km
Polsko-łotewska 108 km

Jak widać w tabeli, Druga Rzeczpospolita posiadała rozległe, choć trudne granice z wieloma państwami. Ich długość oraz przebieg miały kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i rozwoju odrodzonej Polski w okresie międzywojennym.

Terytorium Polski według granic z 1939 roku

II wojna światowa zastała Polskę w określonych granicach państwowych. Terytorium Polski według granic z 1939 roku, ukazane na historycznych mapach, miało powierzchnię 389 tys. km2 i liczyło 35 milionów mieszkańców. Choć granice te w wielu miejscach budziły kontrowersje, stanowiły wyraz odwiecznych dążeń Polaków do posiadania własnego państwa.

Przebieg granic Polski z 1939 roku był efektem ustaleń Traktatu Wersalskiego, plebiscytów oraz wojen 1918-1921 z Rosją, Niemcami, Czechami i Litwą. Obejmowały one rdzennie polskie ziemie - Pomorze, Wielkopolskę, Śląsk, Małopolskę Wschodnią i Kresy Wschodnie. Dawały Polsce dostęp do Bałtyku.

Mimo

Podsumowanie

Przedstawiona mapa granic Polski z okresu międzywojennego pozwala prześledzić ewolucję kształtu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej od momentu odzyskania niepodległości w 1918 roku aż do wybuchu II wojny światowej. Analizując szczegółową mapę Polski z 1939 roku, możemy zobaczyć ogromne obszary rdzennie polskich ziem, które udało się reinkorporować do Macierzy po 123 latach zaborów.

Kluczowe znaczenie dla ostatecznego wytyczenia granic Polski w okresie międzywojennym miały zwycięskie wojny 1918-1921 o granice wschodnią, zachodnią i południową. Dzięki nim udało się Polsce uzyskać dostęp do Bałtyku poprzez korytarz pomorski oraz odeprzeć bolszewików aż po linię Zbrucza.

Choć przedwojenna mapa Polski budziła kontrowersje u sąsiadów, przedstawiała ona wyraz naturalnych dążeń narodu polskiego do posiadania własnego państwa w historycznych granicach etnicznych. Niestety, mimo starań dyplomacji, nie udało się zapobiec katastrofie września 1939 roku, gdy Polska padła ofiarą agresji dwóch totalitaryzmów.

Dokładna analiza mapy Polski z 1939 roku pozwala nam dzisiaj nie tylko lepiej zrozumieć historię, ale także docenić ogromny wysiłek pokoleń Polaków, którzy przez wieki walczyli o prawo do posiadania własnego, niepodległego państwa o kształcie zbliżonym do tego z okresu Drugiej Rzeczypospolitej.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Odkryj Historię Munduru Polskiego z 1939 Roku - Detale i Ciekawostki
  2. Zagadkowy Świat Imperium Osmańskiego: Spadek i Upadek Państwa Osmańskiego
  3. Znajdź więcej o Barbarze Radziwiłłówna, Barbary Radziwiłłówny, i Barbara Radziwiłł!
  4. Liga Hanzeatycka (hanza). najsłynniejsza organizacja kupiecka średniowiecznej Europy
  5. Światowid ze Zbrucza: prawda czy fikcja? Najbardziej znany ślad kultury wczesnych Słowian
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Michalina Kalinowska
Michalina Kalinowska

Będąc archiwistką z pasją odtwarzam historie konkretnych ludzi na podstawie zachowanych materiałów źródłowych. To pozwala lepiej wczuć się w realia życia w odległych epokach i poznać prywatne przeżycia na tle wielkich wydarzeń historycznych opisywanych w kronikach.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły